הלוואה צמודה למדד

הלוואה אשר בה הקרן (סכום ההלוואה) והריבית צמודות למדד המחירים לצרכן אשר מפורסם בכל חודש על ידי הלמ”ס ונקבע לפי השינוי במחירי מוצרים ובמחירי הדיור. מהות ההצמדה היא יצירת התאמה בין התשלום בפועל (תשלום נומינלי) לערך האמיתי של הכסף (תשלום ריאלי) בהתחשב באינפלציה, כך שהתשלום מורכב למעשה מהריבית עליה הוסכם מראש ואשר עליה מתווסף שיעור האינפלציה.

המדד בזמן החתימה על ההלוואה נקרא המדד היסודי (מדד הבסיס) והמדד החודשי העדכני ביותר, שעל פיו מבוצע התשלום, נקרא המדד החדש (מדד זה משתנה מעת לעת). עדכוני המדד פועלים לטובת הבנקים, כלומר, אם המדד החדש גבוה מהמדד היסודי, הלווה ישלם יותר, אולם אם המדד החדש נמוך מהיסודי – לא יופחת סכום התשלום. אם מחפשים הלוואה לסגירת חובות כדאי לבדוק את ההפשרות של הצמדה למדד.

הריבית בהלוואה צמודה למדד יכולה להיות קבועה וצמודה לממד בלבד, או להשתנות לפי גורמים נוספים, למשל אג”ח.