ועדת בכר

ועדת בכר פרסמה באוגוסט 2005 הרפורמה בשוק ההון לאחר דיונים רבים. מטרת הרפורמה, היא הפחתת הריכוזיות של המערכת הבנקאית בשוק ההון.

להלן עיקריה
• סיום הבעלות של הבנקים על קופות הגמל וקרנות הנאמנות.
• עידוד התחרות בתחומי ההשקעות.
• הגברת התחרות בתחום החסכון הפנסיוני.
• הגברת הגיוון של אמצעי המימון במשק, ליצירת תחרות לאלו המוצעים על ידי הבנקים.
• הרפורמה נועדה לייצר תחרות אמיתית בתחום העמלות על שירותי הבנק.