חברת בת

חברה, אשר חברה אחרת היא בעלת 50% ומעלה מהון מניותיה או לחילופין – 50% ומעלה בזכויות ההצבעה בה או לחילופין – היא רשאית למנות 50% ומעלה מחברי הדירקטוריון שלה. החברה השולטת נקראת חברת אם.