מניה

תעודה המקנה למחזיק בה בעלות בחברה, זכות לקבל דיבידנדים מרווחי החברה, זכות הצבעה בחברה והזכות לקבל את החלק היחסי בנכסים שיוותרו לאחר פירוק, אם החברה תפורק. בעל המניה זכאי לקבל גם מניות הטבה, או להשתתף בהנפקת זכויות. זאת, בהתאם לחלקו היחסי בהון החברה.