רווח נקי

ההפרש בין הכנסות החברה להוצאותיה לאחר תשלומי מסים. אם למשל הכנסות החברה הסתכמו ב5- מיליון שקל והוצאותיה ב4- מיליון שקל, הרי שהרווח לפני מס שווה 1 מיליון שקל. הרווח הנקי (אחרי מס) יהיה 640 אלפי ש”ח (1 מיליון ש”ח בניכוי %36 מס, שיעור מס החברות הנהוג בישראל).