שטר חוב

המונח שטר חוב מתייחס בדרך כלל להתחייבות חתומה בכתב של אדם לשלם לאדם אחר ללא תנאי סכום כסף מסוים מייד עם דרישה או במועד עתידי כלשהו הקבוע מראש.

שטר חוב בחוזה שכירות

התחייבות בכתב של השוכר לשלם לבעל הנכס את הסכום הנקוב בשטר חוב מייד עם דרישתו הראשונה. שטר חוב מאפשר לבעל הנכס לפתוח מייד כנגד השוכר הליכי הוצאה לפועל ללא הגשת תביעה לבית המשפט.הצמדה למדד
כדי לשמור על ערכו של הכסף, בעיקר בתקופה של אינפלציה, נוהגים להצמיד את ההלוואה למדד המחירים לצרכן. על פי שיטה זו נקבע מדד בסיס ביום קבלת ההלוואה וכל אחד מתשלומי ההחזר ייקבע על פי השינוי שחל במדד לאורך התקופה.