איגרת חוב

התחייבות של מנפיק האג”ח (הממשלה או חברה), המבטיחה לרוכש האג”ח ריבית. אג”ח היא דרך מקובלת של הממשלה לגייס כסף למימון הגירעון שלה וכן של חברות, לגייס כסף למימון השקעות ופרויקטים. אינפלציה:
מונח כלכלי המתאר עליית מחירים של מוצרים ושירותים, שמשמעותה – ירידה בערכו של הכסף. אינפלציה נמוכה מאוד או אף אפסית, מכונה “יציבות מחירים”.