אשראי

באופן כללי, האשראי הוא אמצעי לגישור על פני תקופות, ולהקדמת רכישות. גם כאשר רמת ההכנסות או הנזילות בהווה, נמוכה יחסית לתוכניות צריכה וביחס להכנסה צפויה בעתיד. אשראי צרכני יכול לסייע למשקי בית לממן רכישה של מוצרים בני קיימא או נדל”ן, וכן לספוג ירידה זמנית בהכנסה שוטפת, מבלי שהדבר יתורגם לירידה מקבילה בצריכה.

אשראי חוץ בנקאי

אשראי המועמד ע”י גורמים מוסדיים, חברות ביטוח ועוד ושלא באמצעות הבנקים.

אשראי צרכני

העמדת מקורות מצד גורם עסקי למשק בית, אשר תכליתה לגשר בין צריכה שוטפת והכנסה עתידית. ייכללו בהגדרה של אשראי צרכני תחום רחב של פעולות, מהלוואות לרכב – בהן המכונית משמשת בטוחה, הלוואות ייעודיות, הלוואות לכל מטרה ועד לאשראי מתגלגל באמצעות כרטיס אשראי.