הצמדת ההלוואה

להלוואות יש ריבית שניתן לחשב אותו בצורות שונות. אחת האפשרויות היא להצמיד את הריבית לדולר או למדד.

הצמדה לדולר

בהלוואה מסוג זה ההצמדה הנה לשער החליפין של הדולר האמריקאי. גם בהצמדה מסוג זה נקבע שער בסיס ביום קבלת ההלוואה וכל אחד מתשלומי ההחזר יוגדל או יופחת בהתאם לשינוי שחל בשער הדולר.

הצמדה למדד

כדי לשמור על ערכו של הכסף, בעיקר בתקופה של אינפלציה, נוהגים להצמיד את ההלוואה למדד המחירים לצרכן. על פי שיטה זו נקבע מדד בסיס ביום קבלת ההלוואה וכל אחד מתשלומי ההחזר ייקבע על פי השינוי שחל במדד לאורך התקופה.