ביטוח חיים

תוכנית ביטוח למקרה מוות ו/או חיסכון לתום תקופה.

פוליסה
עדות לחוזה הביטוח. מסמך המפרט את הזכויות והחובות של המבוטח והמבטח.

בעל הפוליסה
אדם או תאגיד המתקשר עם המבטח בחוזה הביטוח ושמו נקוב בפוליסה כבעל הפוליסה.

אובדן כושר עבודה
מקרה בו המבוטח ייחשב בלתי כשיר לעבודה עקב מחלה או תאונה. ביטוח העברת סיכון מסוים מהמבוטח למבטח. המבטח מתחייב לשלם למוטב תגמולי ביטוח בעת קרות מקרה הביטוח.