מאזן

אחד מסוגי הדוחות הכספיים המתפרסמים אחת לרבעון או לשנה. המאזן כולל את הנכסים, ההתחייבויות וההון העצמי של חברה מסוימת והוא מספק תמונת מצב רגעית (צילום מצב) של החברה נכון לתאריך מסויים.