דיבידנד

תשלום במזומן שמחלקת חברה לבעלי מניותיה, זאת מתוך רווחי החברה. הדיבידנד מחולק לבעלי המניות לפי יחס הבעלות שלהם בהון החברה. החברה אינה חייבת לחלק דיבידנד, גם אם היא מרוויחה. החברה אינה יכולה לחלק דיבידנד הגבוה מהרווחים שנצברו בה.