דו”ח כספי רבעוני

דו”ח המתפרסם ע”י חברות ציבוריות בישראל אחת לשלושה חודשים והוא כולל נתונים כספיים על מצב החברה, כגון רווחים והפסדים, מאזן (הכולל נכסים, התחייבויות והון עצמי) ודו”ח על תזרים המזומנים. בנוסף, כוללים הדוחות הכספיים גם סקירת מנהלים על מצבה העסקי של החברה והתפתחויות אחרונות. חברה ציבורית בישראל צריכה לפרסם את הדו”ח הרבעוני שלה (דו”ח ביניים) תוך חודשיים ממועד סיום הרבעון (למשל, עד 31.5 לגבי הרבעון הראשון המסתיים ב 31.3- ). הדו”ח מסוקר ע”י רואה חשבון ולא מבוקר.