אינפלציה

עלייה ברמת המחירים במשק, כפי שהיא מתבטאת במדד המחירים לצרכן, הנמדד אחת לחודש ע”י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. האינפלציה היא שמפרידה בין המונח ערך ריאלי לערך נומינלי. אם למשל, משפחה הוציאה בשנת 1997 סכום של 1000 ש”ח לחודש, ובשנת 2000 היא מוציאה 1700 ש”ח לחודש, הרי שחל גידול נומינלי של %70 בהוצאותיה. אבל, אם באותה תקופה הייתה אינפלציה (עליית מחירים) של %70, הרי שלא חל גידול ריאלי בהוצאות המשפחה.אנליסט
אדם העובד בחברה לניהול תיקי השקעות, חברה לניהול קרנות נאמנות, קופות גמל, ועוד, שתפקידו לסקר חברות בתחום התמחותו ולתת את חוות דעתו בהמלצת קנייה או מכירה למניות. מרבית האנליסטים מתמחים כ”א בתחום מסויים, למשל: הייטק, תיירות, נדל”ן, בנקאות, ועוד. יש גם אנליסט מקרו, שתפקידו להעריך את ההתפתחויות במשק ולא של חברה ספציפית. תפקיד המחלקה האנליטית הוא לתת תמיכה למקבלי ההחלטות, למשל: מנהלי תיקי השקעות ומנהלי קרנות נאמנות.אסיפה שנתית
אסיפה שחייבת לקיים כל חברה ציבורית (וגם פרטית), ובמסגרתה עליה לדווח לבעלי המניות על תוצאות השנה החולפת, על ראייתה את השנה הנוכחית/הבאה, תוכניותיה וכיו”ב. באסיפה זו יכולים בעלי המניות להציג שאלות להנהלת החברה. באסיפה בוחרים את מועצת המנהלים של החברה ומאשרים את המשך כהונתו של רואה החשבון שלה, או את החלפתו. לכל בעל מניות ישנה זכות הצבעה בהתאם לחלקו היחסי במניות ההצבעה של החברה. בעל מניות שאינו יכול להשתתף בהצבעה, יכול למנות אחר במקומו על ידי מתן ייפוי כוח PROXY. בישראל, צריך לפנות לבנק, או לחבר הבורסה שבאמצעותו נרכשו המניות ולבקש אישור על כמות המניות המוחזקות. על בסיס זה אפשר להשתתף באסיפה בעצמך, או באמצעות “פרוקסי”.