ערבות

ערבות היא התחייבות של אדם (הערב) או נכס שמשועבד לטובת המלווים, עד אשר הלווה עומד בהתחייבויותיו.
הערב מחוייב אם הלווה לא עומד בהתחייבותו להלוואה. הבנקים נוהגים לדרוש ערבויות מסוגים שונים כביטחון להלוואות שהם נותנים.